ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸು

  1. (ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸು)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ