ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗುವಿಕೆ

  1. ಪ್ರಣತಿ,ವಂದನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ