ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು

  1. ಬಾಹ್ಯ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: