ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹಳ ಎತ್ತರ

  1. ಗಣನೀಯ ಎತ್ತರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ