ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳ್ಳಿಮನೆ

  1. ಇಬ್ಬರೂ ಬಳ್ಳಿಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರು.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ