ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಕೆಯಾಗು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ