ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಧತಿ

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಧತಿ

  1. ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೈಲಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ