ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಲ್ಲಾಳ್ತನ

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ