ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ

  1. _______________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ