ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು

  1. ______________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ