ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರ್ದುಂಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ


ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಬಳಕೆ. ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರ್ದು