ಬರೆದಿಟ್ಟ ದಾಖಲೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರೆದಿಟ್ಟ ದಾಖಲೆ

  1. ಲಿಖಿತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ