ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಿಗೆ ಶೈಲಿ

  1. ___________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. font, en:font