ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಿಗೆ ಬಗೆ

  1. ___________
    ___________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. font, en:font