ಬದುಕಿನ ರೀತಿ

  1. ಜಗತ್ತು ಸಾಗುವ ಬಗೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ