ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಣ್ಣತಟ್ಟೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ