ಬಟ್ಟೆಯ ನಿರಿಗೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆಯ ನಿರಿಗೆ

  1. ಅಂಚು,ನಿರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ