ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ

  1. (ಕೊಳೆ ನೀರು ಹೋಗುವ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ),(ಕೊಟ್ಟಕೊಳಚೆ ಸಾಗುವ)ಚರಂಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ