ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆಗೆಡಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ