ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು

  1. ಬೇಡಿಕೊ,ಕೋರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ