ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕ

  1. ವಯಸ್ಕ,ಪ್ರಾಯದವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ