ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಿಕೆ

ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಿಕೆ

  1. ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಘಟನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ