ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಿಕೆ

  1. ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಘಟನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ