ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರವಾಸಿಗೃಹ

  1. ಛತ್ರ,ತಂಗುವಸತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ