ಪ್ರಮುಖವಾದ

  1. ಆಧಾರಭೂತವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ