ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ

  1. (ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ