ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಭಾವ ಬೀರು

  1. ಆಳು,ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ