ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗು

  1. ನಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ