ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸು

  1. ಹೆಚ್ಚಿಸು,ತೀವ್ರಗೊಳಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ