ಪ್ರಧಾನ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ

  1. __________________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ