ಪ್ರಧಾನ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ

  1. __________________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ