ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ

  1. ಹೊರಗಿಡುವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ