ಪ್ರತಿರೂಪ

  1. (ಸಣ್ಣ ಆಕಾರದ)ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ತದ್ರೂಪ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ