ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತಿರೂಪ

  1. (ಸಣ್ಣ ಆಕಾರದ)ಪ್ರತಿಕೃತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ