ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ

  1. ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ,ನಿಷೇಧಾದೇಶ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ