ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಚಾರಮಾಡು

  1. ಪ್ರಸಾರಮಾಡು,ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ