ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಟವಾಗು

  1. ಮೂಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ