ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಟವಾಗು

  1. ಮೂಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ