ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೌರುಷವುಳ್ಳವನು

  1. ಗಂಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ