ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೋರ್ತಂಗೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ