ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೋಟಿ ನಡೆಸು

  1. ಆಟವಾಡು
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೋಟಿ ನಡೆಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ