ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೊದರುಗಟ್ಟು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ