ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೊತ್ತಿಗೆ

  1. ಪುಸ್ತಿಕಾ
  2. ಹೊತ್ತಗೆ,ಪುಸ್ತಕ
  3. (ಜೋಯಿಸರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲು ಬಳಸುವ)ಪುಸ್ತಕ,ಗ್ರಂಥ
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ