ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೊಡೆಯಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ