ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಳ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ