ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಳ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ