ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಳ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ