ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆರಸಾರಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ