ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಣ್ಣಾಳ್

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ