ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಣ್ಗೂಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಣ್ಗೂಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ