ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಣೆಗೊಳಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ