ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಣೆಗೊಳಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ