ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡು

  1. (ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ)ತಿದ್ದು,ಸರಿಪಡಿಸು,ಸುಧಾರಿಸು,ಪರಿಷ್ಕರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ