ಪುನರಧ್ಯಯನ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುನರಧ್ಯಯನ ಮಾಡು

  1. (ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ)ಮತ್ತೆ ಓದು,ಪುನಃ ಪಠಿಸು,ಮಾರ‍್ಪಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ