ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುದುಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ