ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುದುಂಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ