ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿ

  1. ವೇಣು, ಕೊಳಲು, ಪೀಪಿ, ನಳಿಕಾವಾದ್ಯ
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿ

ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ